Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Công Thương
1 Nguyễn Ngô Quyết Giám đốc Sở 0913 286000 Quyetnn.soct@thainguyen.gov.vn
2 Phan Bá Trường Phó Giám đốc Sở 0983 640128 Truongpb.soct@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Huy Hoàng Phó Giám đốc Sở 0912 710 508 hoangtptn@gmail.com
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855255 socongthuong@thainguyen.gov.vn
Sở Khoa học công nghệ
1 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở 0912334335 chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Đức Vỹ Phó Giám đốc Sở 0903 206467 hoangvytn67@gmail.com
3 Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Sở 0915 215215 hienpt.sokhcn@thainguyen.gov.vn
4 Đinh Bộ Sơn Phó Giám đốc Sở 0916 052222 Dinhboson@gmail.com
5 Nguyễn Thế Hoàng Phó Chánh văn phòng 01688068111 nguyenthehoangtn@gmail.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855691 Sokhcn2thainguyen.gov.vn
Sở Y tế
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 655504 soytetn@gmail.com
2 Nguyễn Vy Hồng Giám đốc Sở 0962820606 nguyevyhong1959@gmail.com
3 Nguyễn Thị Bích Hải Phó Giám đốc Sở 0912004385 bichhai385@gmail.com
4 Đặng Ngọc Huy Phó Giám đốc Sở 0966392828
Sở Giao thông vận tải
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856534 sogtvt@thainguyen.gov.vn
2 Tạ Văn Thuyết Phó Giám đốc Sở 0912 024 182 Thuyettv.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
3 Ngô Mạnh Cường Phó Giám đốc Sở 0918 979 688 Cuongnm.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
4 Lê Hải Lân Chánh Văn phòng 0979 565 886 Lanlh.sogtvt@thainguyen.gov.vn
5 Lê Văn Vịnh Giám đốc Sở 0986 676 222 vinhlv@thainguyen.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Dương Thị Hiền Văn thư 02083 855484 Sonnptnt@thainguyen.gov.vn