Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
1 Đặng Việt Hà Phó Trưởng phòng Kinh tế 0915 200 505 & 0911 113 456; 02083 657 677 hadv.ubnd@thainguyen.gov.vn & viethadang.btctu@gmail.com
2 Phạm Tấn Đạt Trưởng phòng Công - Nông Nghiệp 0989.654.237; 02083.608.728 datpt.ubnd@thainguyen.gov.vn & datcemttn@gmail.com
3 Ngô Thượng Huy Phó Trưởng phòng Công - Nông nghiệp 0915 047 166 & 02083 653 263 huynt.ubnd2thainguyen.gov.vn & ngothuonghuy@gmail.com
4 Nguyễn Hữu Sơn Trưởng phòng Nội chính 0964 772 828 & 0963 792 626; 02083 759 433 sonnh@thainguyen.gov.vn & huuson.lawyer@gmail.com
5 Nguyễn Trọng Tài Phó Trưởng phòng Nội Chính 0947 751 899 & 02083 751 435 taint@thainguyen.gov.vn &nguyentrongtai1977@gmail.com
6 Nguyễn Thành Minh Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã 0912 802 802 & 0869 909 266; 02083 759 437 minhnt@thainguyen.gov.vn & nguyenthanhminhtn@gmail.com
7 Vũ Thị Thu Hường Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã 0989 289 618 & 0915 069 724; 02083 759 437 huongvtt.ubnd@thainguyen.gov.vn & vuthithuhuongtn79@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng 0915 208 456; 02083 854 636 huongnt.ubnd@thainguyen.gov.vn & huongstptn@gmail.com
9 Nguyễn Thu Trang Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính 0949 833 550 & 02083 854 636 trangnt.ubnd2thainguyen.gov.vn & nntrang.tn05@gmail.com
10 Nguyễn Thị Huyên Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ 0915 530 927 & 02083 855 740 huyenubt@gmail.com
11 Lã Quốc Hương Trưởng phòng Tổng hợp - Hành Chính 0906 166 028 & 0978 778 397; 02083 859 466 huonglq.ubnd@thainguyen.gov.vn & laquochuong@gmail.com
12 Trần Khánh Phương Phó trưởng Ban tiếp công dân 0914 300 448 & 02083 757 003 phuongtk@thainguyen.gov.vn & phuongtk.ubnd@gmail.com
13 Trần Thị Huệ Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính 0974 240 823 & 0904 132 098; 02083 859 466 huett.ubnd@thainguyen.gov.vn & tranhuetn@gmail.com
14 Trịnh Thị Hồng Chính Trưởng phòng Nghiệp vụ 0916 289 933 & 0889 208 333; 02083 759 431 chinhtth.thanhtra@thainguyen.gov.vn & trinhchinhttr@gmail.com
15 Bế Hương Loan Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 0983 299 198 & 02083 759 431 loanbh@thainguyen.gov.vn & behuongloan81@gmail.com
16 Nguyễn Hữu Phan Phó Trưởng phòng Quy hoạch & Xây dựng 0911 233 368 & 02083 654 700 toannk.ubnd@thainguyen.gov.vn & phannguyen.kts@gmail.com
17 Nguyễn Thị Huyền Văn thư 0913 532 399; 02083 858 543 huyennt@thainguyen.gov.vn; huyennt8899@gmail.com
18 Trịnh Văn Tuấn Văn thư 0989 481 565 & 02083 858 543 tuantv.ubnd@thainguyen.gov.vn ; trinhvantuan1984tn@gmail.com
19 Bùi Đức Biên Kê toán trưởng (Phòng Quản trị - Tài vụ) 0979 848 228 & 02083 855 339 bienbd2thainguyen.gov.vn & ducbienubt@gmail.com
Sở Giáo dục và Đào Tạo
1 Phạm Việt Đức Giám đốc Sở 0913072650