Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Viễn thông tỉnh Thái Nguyên
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02803 855462 http://thainguyen.vnpt.vn
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
1 Hà Thị Noa Giám đốc Bưu điện Tỉnh 0913286570 noaht.bdtnn@vnpost.vn
2 Lâm Văn Vượng Trưởng phòng 0912737299 vuonglv.bdtnn@vnpost.vn
3 Đinh Minh Hải Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh 0913286448 haidm.bdtnn@vnpost.vn
Công ty Điện lực Thái Nguyên
1 Đinh Hoàng Dương Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên 0968689999 duongpctn@thainguyen.gov.vn
2 Trần Hồ Nam Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên 0968661368 namthpctn@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phó Chánh văn phòng 0968635555
4 Dương Thái Sơn Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên 0969679999 sondtpctn@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Vượng Chánh văn phòng 0968855855 vuongnv.dienluc@thainguyen.gov.vn
6 Lại Minh Hồng Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên 0968679999 honglmpctn@thainguyen.gov.vn
7 Ngô Thị Minh Nguyệt Văn thư 0963678666 nguyenntm.dienluc@thainguyen.gov.vn
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên
1 Trần Quang Hân Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên 0912223794 nuocsachtn@gmail.com
2 Dương Thái Sơn Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên 0989089140 duongthaison73@gmail.com
3 Phạm Đăng Bạ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên 0912003695 ba.cnthainguyen@gmail.com
4 Trương Đình Thục Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên 0980105888 thuctwaco@gmail.com
5 Nguyễn Xuân Học Trưởng phòng 0913554585 xuanhoccpnstn@gmail.com
Liên minh hợp tác xã
1 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch hội 0912500696
2 Vũ Thị Thu Hương Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã 0984906814
3 Nguyễn Xuân Tốt Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã 0913286254 totnx.lmhtx@thainguyen.gov.vn
4 Ngô Xuân Tình Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã 0912737266