Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Liên đoàn Lao động tỉnh
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 757552; 0916.323.688 Congdoantn@gmail.com
Hội liên hiệp Phụ nữ
1 Lê Thị Thúy Phó Chủ tịch 0978131696 thuypntn@yahoo.com.vn
2 Hứa Thị Châu Giang Phó Chủ tịch hội 0912 530 898; 02083 752 109 chaugiangpn@gmail.com
3 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Chủ tịch hội 0943 295 939; 02083 851 201 huongtn2010@yahoo.com.vn
4 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 851 202 hoiphunu@thainguyen.gov.vn; phunuthainguyen@gmail.com
5 Bùi Thị Sen Phó Chủ tịch hội 0983 228 555; 02083 857 598 buisen.vonhai@gmail.com
Tỉnh đoàn Thái Nguyên
1 Ngô Thế Hoàn Bí thư 0982983587 hoannt.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Mỹ Linh Phó Bí thư 0987118663 linhnm.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
3 Đào Anh Duy Phó bí thư
4 Lê Việt Dũng Chánh văn phòng 0976744357 dunglv.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
5 Lê Thế Vĩnh Phó Chánh văn phòng 0962907262 vinhlt.tinhdoan@thainguyen.gov.vn
Hội Cựu chiến binh tỉnh
1 Trương Minh Tú Phó Chủ tịch hội 0983053793 truongminhtu2031953@gmail.com
2 Nguyễn Bình Nguyên Chủ tịch hội 0912003759 chutichhoiccb@gmail.com
3 Đào Quang Quân Chánh văn phòng 0982747541 daoquangquanccb@gmail.com
4 Nguyễn Như Thanh Phó Chủ tịch hội 0912269172 nguyenthanhccbtn@mail.com
Hội Nông dân tỉnh
1 Ma Doãn Hùng Phó Chủ tịch hội 0972 176 268; 02083 750 228 hungmanhtung@gmail.com
2 Dương Văn Tuyên Phó Chủ tịch hội 0913 531 537; 02083 656 517 vantuyenhnd@gmail.com
3 Điện thoại Văn thư Văn thư 02083 855 709 Fax: 02083 855 709 vanphongtnfu@gmail.com; hoinongdan@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Tuân Chủ tịch hội 0985 268 888; 02083 857 654 nntuan26@gmail.com
5 Trần Văn Nguyên Phó Chủ tịch hội 0912 803 234; 02083 546 456 tthndquyetthang@gmail.com