Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Ngô Văn Ban Phó Giám đốc Sở 0912 224737 Bannv.sonn@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Văn Dũng Phó Giám đốc Sở 0912 371606 dunghv.sonn@thainguyen.gov.vn
3 Nông Xuân Bắc Phó Giám đốc Sở 0912 021325 bacnx.sonn@thainguyen.gov.vn
4 Triệu Văn Cương Chánh văn phòng 0982559866 cuongtv.sonn@thainguyen.gov.vn
5 Đỗ Đình Trung Phó Chánh văn phòng 0977242386 trungdd.sonn@thainguyen.gov.vn
6 Đỗ Thị Sinh Phó Chánh văn phòng 0986566619 sinhdt.sonn@thainguyen.gov.vn
7 Phạm Văn Sỹ Giám đốc Sở 0978192299
Sở Tài chính
1 Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sở 0912003959 quangnm.stc@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Viết Chinh Phó Giám đốc Sở 0915015445 chinhvv@thainguyen.gov.vn
3 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 857513 sotaichinh@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Giám đốc Sở 0912735348 thanhnn.stc@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Thế Sơn Phó Chánh văn phòng 0983348272 sonvt.stc@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chánh văn phòng 0976587999 tamntt.stc@thainguyen.gov.vn
7 Nguyễn Lê Trung Chánh văn phòng 0888 432888 Trungnl.stc@thainguyen.gov.vn
Sở Thông tin & Truyền thông
1 Trần Trọng Chung Phó Giám đốc Sở 0913 027 525 Chungtt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Sở 0913 052260 locld@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913 086885 haily2010852gmail.com
Sở Kế hoạch & Đầu tư
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Văn thư Văn thư 02083855688
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Fax Văn thư 02083851363
3 Hoàng Thái Cương Giám đốc Sở 0912452345 cuonght@thainguyen.gov.vn