Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Kế hoạch & Đầu tư
1 Dương Văn Lộc Phó Giám đốc Sở 0912739479 locdv@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Công Việt Chánh văn phòng 02083 855734 Vieticpctn@gmail.com
3 Dương Thị Thúy Hoa Phó Chánh văn phòng 0912973766 hoadtt@thainguyen.gov.vn
Sở Nội vụ
1 Nguyễn Đức Lực Giám đốc Sở 0913 517 197
2 Vũ Tiến Quân Phó Giám đốc Sở 0912549024 quanvt@thainguyen.gov.vn
3 Ma Đình Đối Phó Giám đốc 02083856203; 0912446571
4 Nguyễn Trung Kiên Chánh văn phòng 0915018288 kiennt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856474 Sonoivu@Thainguyen.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855636 Sotnmt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Tuấn Giám đốc Sở 0975 818018 nttuan@tnmtthainguyen.gov.vn
3 Phan Thanh Hà Phó Giám đốc Sở 0912 003929 Pthat@tnmtthainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thế Giang Phó Giám đốc Sở 0912 858856 ntgiang@tnmtthainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Loan Phó Giám đốc Sở 0948 608818 ntloan@tnmtthainguyen.gov.vn
Sở Văn hóa - TT và Du lịch
1 Nguyễn Thị Mai Giám đốc Sở 0912 580 546 & 02083 851 726 maint@thainguyen.gov.vn & dungmai.pl@gmail.com
2 Trần Cơ Trường Phó Giám đốc Sở 0979 857 345 truongtc@thainguyen.gov.vn
3 Lê Thị Thu Hà Phó Giám đốc Sở 02083 871 729 & 0912 735 456 haltt.sovh@thainguyen.gov.vn
4 Trần Thị Nguyệt Nga Chánh văn phòng 0912 805050 & 02083 851 730 ngattn.sovh@thainguyen.gov.vn
5 Lưu Công Thắng Phó Chánh văn phòng 0948 423 888 thanglc.sovh@thainguyen.gov.vn
6 Vũ Ngọc Lan Phó Chánh văn phòng 0914 853 753 & 02083 857 004 lanvn@thainguyen.gov.vn
7 Dương Văn Huy Trưởng phòng 0913 347 422 & 02083 758 776 huydq.sovh@thainguyen.gov.vn