Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
HĐND tỉnh Thái Nguyên
1 Nguyễn Khắc Lâm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 0913 371 285 Lamnksongcong@thainguyen.gov.vn
2 Hà Thị Bích Hồng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 0985 752 752 hathibichhong@thainguyen.gov.vn
3 Lê Văn Tâm Trưởng ban kinh tế NS
4 Trần Văn Khương Phó Trưởng ban Kinh tế và NS 0977 698 777 khuonghdnd@gmail.com
5 Đoàn Thị Bích Thảo Phó Trưởng ban chuyên trách Văn hóa - XH
6 Mai Thị Thúy Nga Trưởng Ban Pháp chế 0912 970 214 maingahdnd@thainguyen.gov.vn
7 Ân Văn Thanh Phó Ban Pháp chế HĐND 0915 209 900 thanhav.hdnd@thainguyen.gov.vn