Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Tòa án nhân dân tỉnh
1 Lô Thị Nương Phó Chánh văn phòng 0947356288 nuonglt.tand@thainguyen.gov.vn
Sở Ngoại vụ
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 858288 songoaivu@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đình Việt Giám đốc Sở 0983530000 vietnd@thainguyen.gov.vn
3 Trần Tùng Phó Giám đốc Sở 0982 668788 trantung@thainguyen.gov.vn
4 Đặng Thị Kim Oanh Phó Giám đốc Sở 0973 817999 oanhdtk.songv@thainguyen.gov.vn
Sở Tư pháp
1 Vũ Duy Hiển Giám đốc Sở 0915214525 hienvd.sotp@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Văn Chỉnh Phó Giám đốc Sở 0915647835 chinhnv.sotp@thainguyen.gov.vn
3 Trần Việt Dũng Phó Giám đốc Sở 0912867070 dungtv.sotp@thainguyen.gov.vn
4 Vũ Thị Lệ Hằng Phó Giám đốc Sở 0989857888 hangvtl.sotp@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Tùng Chánh văn phòng 0988508040 tungnh.sotp@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Ánh Văn thư 0915191120 anhnt.sotp@thainguyen.gov.vn
7 Sở Tư pháp - Văn thư Văn thư 02083855545
8 Sở Tư pháp - Fax Văn thư 02083855545
Sở Xây dựng
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855411 soxaydung@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Đức Khánh Giám đốc Sở 0913 384 251 khanhhd.soxd@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc Sở 0912 011 729 huynq@thainguyen.gov.vn
4 Ma Đình Hùng Phó Giám đốc Sở 0913 076 630 hungnq@thainguyen.gov.vn
Công an tỉnh
1 Nguyễn Như Tuấn Ủy viên 0913084586 congantinh@thainguyen.gov.vn
2 Đặng Đức Đang Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913286414 congantinh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Vui Phó Giám đốc Công an tỉnh 0913230840 congantinh@thainguyen.gov.vn