Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Công an tỉnh
1 Nguyễn Tiến Trình Trưởng phòng Tham mưu 0915047487 trinhnt.catinh@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Mạnh Dũng Phó Trưởng phòng Tham mưu 0915047289 dung.catinh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Trí Kháng Phó Trưởng phòng Tham mưu 0912053700 trikhang79@gmail.com
4 Nguyễn Minh Khai Phó Trưởng phòng Tham mưu 0913394505 khai.catinh@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Huyên Đội trưởng Văn thư 0976140877 huyen.catinh@thainguyen.gov.vn
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
1 Nguyễn Thanh Lâm Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh 0912194409 lamnt.vks@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Văn Tiến Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh 0943882829
3 Lý Văn Huấn Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh 0913349726
4 Lê Tuấn Phương Chánh văn phòng 0912216521
5 Vũ Thị Oanh Văn thư 0974055996
6 Hoàng Phương Thảo Văn thư 01662040027
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
1 Lưu Quang Tuấn Trưởng ban 0912735721 tuanlq@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Tôn Phó Chánh văn phòng 0915 176 568 Nguyenducton66@gmail.com
3 Trần Xuân Trường Phó Chánh văn phòng 0914 996 556 truongtx@thainguyen.gov.vn
4 Vũ Xuân Hiên Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức 0912 013 368; 0982 013 368; 0208 3759 428 Hienvx@thainguyen.gov.vn; vxhien@gmail.com
5 Ma Quang Tuấn Phó Trưởng phòng 0984 854 555 tuanmq@thainguyen.gov.vn; maquangtuan@gmail.com
6 Phạm Mạnh Hùng Trưởng phòng Tổng Hợp 0983 987 769; 0911 220 688 hungpm.ubnd@thainguyen.gov.vn & phammanhhung99@gmail.com
7 Nguyễn Khánh Toàn Phó trưởng phòng Tổng hợp 0778 386 888; 0888 268 666; 3.855.332 toannk.ubnd@thainguyen.gov.vn & nguyenkhanhtoanvn@gmail.com
8 Lại Việt Cường Phó trưởng phòng Tổng hợp 0843 868 888; 0383 888 889; 02083 855 302 cuonglv.ubnd@thainguyen.gov.vn; Kuong.bill@gmail.com
9 Trịnh Quốc Trinh Trưởng phòng Kinh tế 0985 411 888 & 0911 049 888; 02083 759 434 trinhnq.ubnd@thainguyen.gov.vn & nguyenquoctrinhubnd19752gmail.com