Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Công Thương
1 Nguyễn Ngô Quyết Giám đốc Sở 0913 286000 Quyetnn.soct@thainguyen.gov.vn
2 Phan Bá Trường Phó Giám đốc Sở 0983 640128 Truongpb.soct@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Huy Hoàng Phó Giám đốc Sở 0912 710 508 hoangtptn@gmail.com
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855255 socongthuong@thainguyen.gov.vn
Sở Khoa học công nghệ
1 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở 0912334335 chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Đức Vỹ Phó Giám đốc Sở 0903 206467 hoangvytn67@gmail.com
3 Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Sở 0915 215215 hienpt.sokhcn@thainguyen.gov.vn
4 Đinh Bộ Sơn Phó Giám đốc Sở 0916 052222 Dinhboson@gmail.com
5 Nguyễn Thế Hoàng Phó Chánh văn phòng 01688068111 nguyenthehoangtn@gmail.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855691 Sokhcn2thainguyen.gov.vn