Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Công Thương
1 Nguyễn Ngô Quyết Giám đốc Sở 0913 286000 Quyetnn.soct@thainguyen.gov.vn
2 Phan Bá Trường Phó Giám đốc Sở 0983 640128 Truongpb.soct@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Huy Hoàng Phó Giám đốc Sở 0912 710 508 hoangtptn@gmail.com
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855255 socongthuong@thainguyen.gov.vn
Sở Khoa học công nghệ
1 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở 0912334335 chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn