Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Công Thương
1 Nguyễn Ngô Quyết Giám đốc Sở 0913 286000 Quyetnn.soct@thainguyen.gov.vn
2 Phan Bá Trường Phó Giám đốc Sở 0983 640128 Truongpb.soct@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Huy Hoàng Phó Giám đốc Sở 0912 710 508 hoangtptn@gmail.com
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855255 socongthuong@thainguyen.gov.vn
Sở Khoa học công nghệ
1 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở 0912334335 chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Đức Vỹ Phó Giám đốc Sở 0903 206467 hoangvytn67@gmail.com
3 Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Sở 0915 215215 hienpt.sokhcn@thainguyen.gov.vn
4 Đinh Bộ Sơn Phó Giám đốc Sở 0916 052222 Dinhboson@gmail.com
5 Nguyễn Thế Hoàng Phó Chánh văn phòng 01688068111 nguyenthehoangtn@gmail.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855691 Sokhcn2thainguyen.gov.vn
Sở Y tế
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 655504 soytetn@gmail.com
2 Nguyễn Vy Hồng Giám đốc Sở 0962820606 nguyevyhong1959@gmail.com
3 Nguyễn Thị Bích Hải Phó Giám đốc Sở 0912004385 bichhai385@gmail.com
4 Đặng Ngọc Huy Phó Giám đốc Sở 0966392828
Sở Giao thông vận tải
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856534 sogtvt@thainguyen.gov.vn
2 Tạ Văn Thuyết Phó Giám đốc Sở 0912 024 182 Thuyettv.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
3 Ngô Mạnh Cường Phó Giám đốc Sở 0918 979 688 Cuongnm.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
4 Lê Hải Lân Chánh Văn phòng 0979 565 886 Lanlh.sogtvt@thainguyen.gov.vn
5 Lê Văn Vịnh Giám đốc Sở 0986 676 222 vinhlv@thainguyen.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Dương Thị Hiền Văn thư 02083 855484 Sonnptnt@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Văn Ban Phó Giám đốc Sở 0912 224737 Bannv.sonn@thainguyen.gov.vn
3 Hoàng Văn Dũng Phó Giám đốc Sở 0912 371606 dunghv.sonn@thainguyen.gov.vn
4 Nông Xuân Bắc Phó Giám đốc Sở 0912 021325 bacnx.sonn@thainguyen.gov.vn
5 Triệu Văn Cương Chánh văn phòng 0982559866 cuongtv.sonn@thainguyen.gov.vn
6 Đỗ Đình Trung Phó Chánh văn phòng 0977242386 trungdd.sonn@thainguyen.gov.vn
7 Đỗ Thị Sinh Phó Chánh văn phòng 0986566619 sinhdt.sonn@thainguyen.gov.vn
8 Phạm Văn Sỹ Giám đốc Sở 0978192299
Sở Tài chính
1 Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sở 0912003959 quangnm.stc@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Viết Chinh Phó Giám đốc Sở 0915015445 chinhvv@thainguyen.gov.vn
3 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 857513 sotaichinh@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Giám đốc Sở 0912735348 thanhnn.stc@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Thế Sơn Phó Chánh văn phòng 0983348272 sonvt.stc@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chánh văn phòng 0976587999 tamntt.stc@thainguyen.gov.vn
7 Nguyễn Lê Trung Chánh văn phòng 0888 432888 Trungnl.stc@thainguyen.gov.vn
Sở Thông tin & Truyền thông
1 Trần Trọng Chung Phó Giám đốc Sở 0913 027 525 Chungtt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Sở 0913 052260 locld@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913 086885 haily2010852gmail.com
Sở Kế hoạch & Đầu tư
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Văn thư Văn thư 02083855688
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Fax Văn thư 02083851363
3 Hoàng Thái Cương Giám đốc Sở 0912452345 cuonght@thainguyen.gov.vn
4 Dương Văn Lộc Phó Giám đốc Sở 0912739479 locdv@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Công Việt Chánh văn phòng 02083 855734 Vieticpctn@gmail.com
6 Dương Thị Thúy Hoa Phó Chánh văn phòng 0912973766 hoadtt@thainguyen.gov.vn
Sở Nội vụ
1 Nguyễn Đức Lực Giám đốc Sở 0913 517 197
2 Vũ Tiến Quân Phó Giám đốc Sở 0912549024 quanvt@thainguyen.gov.vn
3 Ma Đình Đối Phó Giám đốc 02083856203; 0912446571
4 Nguyễn Trung Kiên Chánh văn phòng 0915018288 kiennt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856474 Sonoivu@Thainguyen.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855636 Sotnmt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Tuấn Giám đốc Sở 0975 818018 nttuan@tnmtthainguyen.gov.vn