Truy cập nội dung luôn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI


STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Công Thương
1 Nguyễn Ngô Quyết Giám đốc Sở 0913 286000 Quyetnn.soct@thainguyen.gov.vn
2 Phan Bá Trường Phó Giám đốc Sở 0983 640128 Truongpb.soct@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Huy Hoàng Phó Giám đốc Sở 0912 710 508 hoangtptn@gmail.com
4 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855255 socongthuong@thainguyen.gov.vn
Sở Khoa học công nghệ
1 Phạm Quốc Chính Giám đốc Sở 0912334335 chinhpq.sokhcn@thainguyen.gov.vn
2 Hoàng Đức Vỹ Phó Giám đốc Sở 0903 206467 hoangvytn67@gmail.com
3 Phạm Thị Hiền Phó Giám đốc Sở 0915 215215 hienpt.sokhcn@thainguyen.gov.vn
4 Đinh Bộ Sơn Phó Giám đốc Sở 0916 052222 Dinhboson@gmail.com
5 Nguyễn Thế Hoàng Phó Chánh văn phòng 01688068111 nguyenthehoangtn@gmail.com
6 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855691 Sokhcn2thainguyen.gov.vn
Sở Y tế
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 655504 soytetn@gmail.com
2 Nguyễn Vy Hồng Giám đốc Sở 0962820606 nguyevyhong1959@gmail.com
3 Nguyễn Thị Bích Hải Phó Giám đốc Sở 0912004385 bichhai385@gmail.com
4 Đặng Ngọc Huy Phó Giám đốc Sở 0966392828
Sở Giao thông vận tải
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856534 sogtvt@thainguyen.gov.vn
2 Tạ Văn Thuyết Phó Giám đốc Sở 0912 024 182 Thuyettv.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
3 Ngô Mạnh Cường Phó Giám đốc Sở 0918 979 688 Cuongnm.sogtvt@Thainguyen.gov.vn
4 Lê Hải Lân Chánh Văn phòng 0979 565 886 Lanlh.sogtvt@thainguyen.gov.vn
5 Lê Văn Vịnh Giám đốc Sở 0986 676 222 vinhlv@thainguyen.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Dương Thị Hiền Văn thư 02083 855484 Sonnptnt@thainguyen.gov.vn
2 Ngô Văn Ban Phó Giám đốc Sở 0912 224737 Bannv.sonn@thainguyen.gov.vn
3 Hoàng Văn Dũng Phó Giám đốc Sở 0912 371606 dunghv.sonn@thainguyen.gov.vn
4 Nông Xuân Bắc Phó Giám đốc Sở 0912 021325 bacnx.sonn@thainguyen.gov.vn
5 Triệu Văn Cương Chánh văn phòng 0982559866 cuongtv.sonn@thainguyen.gov.vn
6 Đỗ Đình Trung Phó Chánh văn phòng 0977242386 trungdd.sonn@thainguyen.gov.vn
7 Đỗ Thị Sinh Phó Chánh văn phòng 0986566619 sinhdt.sonn@thainguyen.gov.vn
8 Phạm Văn Sỹ Giám đốc Sở 0978192299
Sở Tài chính
1 Nguyễn Minh Quang Giám đốc Sở 0912003959 quangnm.stc@thainguyen.gov.vn
2 Vũ Viết Chinh Phó Giám đốc Sở 0915015445 chinhvv@thainguyen.gov.vn
3 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 857513 sotaichinh@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Lâm Phó Giám đốc Sở 0912735348 thanhnn.stc@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Thế Sơn Phó Chánh văn phòng 0983348272 sonvt.stc@thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Tâm Phó Chánh văn phòng 0976587999 tamntt.stc@thainguyen.gov.vn
7 Nguyễn Lê Trung Chánh văn phòng 0888 432888 Trungnl.stc@thainguyen.gov.vn
Sở Thông tin & Truyền thông
1 Trần Trọng Chung Phó Giám đốc Sở 0913 027 525 Chungtt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Đức Lộc Phó Giám đốc Sở 0913 052260 locld@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Thị Hải Lý Văn thư 0913 086885 haily2010852gmail.com
Sở Kế hoạch & Đầu tư
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Văn thư Văn thư 02083855688
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư - Fax Văn thư 02083851363
3 Hoàng Thái Cương Giám đốc Sở 0912452345 cuonght@thainguyen.gov.vn
4 Dương Văn Lộc Phó Giám đốc Sở 0912739479 locdv@thainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Công Việt Chánh văn phòng 02083 855734 Vieticpctn@gmail.com
6 Dương Thị Thúy Hoa Phó Chánh văn phòng 0912973766 hoadtt@thainguyen.gov.vn
Sở Nội vụ
1 Nguyễn Đức Lực Giám đốc Sở 0913 517 197
2 Vũ Tiến Quân Phó Giám đốc Sở 0912549024 quanvt@thainguyen.gov.vn
3 Ma Đình Đối Phó Giám đốc 02083856203; 0912446571
4 Nguyễn Trung Kiên Chánh văn phòng 0915018288 kiennt.sonoivu@thainguyen.gov.vn
5 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 856474 Sonoivu@Thainguyen.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855636 Sotnmt@thainguyen.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Tuấn Giám đốc Sở 0975 818018 nttuan@tnmtthainguyen.gov.vn
3 Phan Thanh Hà Phó Giám đốc Sở 0912 003929 Pthat@tnmtthainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thế Giang Phó Giám đốc Sở 0912 858856 ntgiang@tnmtthainguyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Loan Phó Giám đốc Sở 0948 608818 ntloan@tnmtthainguyen.gov.vn
Sở Văn hóa - TT và Du lịch
1 Nguyễn Thị Mai Giám đốc Sở 0912 580 546 & 02083 851 726 maint@thainguyen.gov.vn & dungmai.pl@gmail.com
2 Trần Cơ Trường Phó Giám đốc Sở 0979 857 345 truongtc@thainguyen.gov.vn
3 Lê Thị Thu Hà Phó Giám đốc Sở 02083 871 729 & 0912 735 456 haltt.sovh@thainguyen.gov.vn
4 Trần Thị Nguyệt Nga Chánh văn phòng 0912 805050 & 02083 851 730 ngattn.sovh@thainguyen.gov.vn
5 Lưu Công Thắng Phó Chánh văn phòng 0948 423 888 thanglc.sovh@thainguyen.gov.vn
6 Vũ Ngọc Lan Phó Chánh văn phòng 0914 853 753 & 02083 857 004 lanvn@thainguyen.gov.vn
7 Dương Văn Huy Trưởng phòng 0913 347 422 & 02083 758 776 huydq.sovh@thainguyen.gov.vn
8 Đào Quang Thành Chánh Thanh tra 0912 002 553 & 02083 855 345 thanhdq.sovh@thainguyen.gov.vn
9 Lê Thị Thu Hiền Trưởng phòng 0917 302 933 & 02083 858 805 hienltt.sovh@thainguyen.gov.vn
10 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 855 506 sovhttdl@thainguyen.gov.vn
11 Hoàng Văn Quý Trưởng phòng 0984 100 350 & 02083 751 821 quyhv.sovh@thainguyen.gov.vn
12 Trần Thị Nhiện Trưởng phòng 0982 530 070 & 02083 851 731 nhientt.sovh@thainguyen.gov.vn
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
1 Đỗ Đại Phong Chỉ huy trưởng Bộ CH QS tỉnh 01688969568 daiphongbochqstinh@thainguyen.gov.vn
2 Phạm Tiến Dũng Chính ủy 0912549069 phamdungbochqstinh@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Đồng Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH QS tỉnh 0985692456 nguyendongbochqstinh@thainguyen.gov.vn
4 Hoàng Văn Trình Phó Chính ủy 0912340738 hoangtrinhbochqstinh@thainguyen.gov.vn
5 Vũ Cộng Đồng Phó Chỉ huy trưởng Bộ CH QS tỉnh 0982901245 vudongbochqstinh@thainguyen.gov.vn
6 Đào Duy Hưng Chánh văn phòng 0988671490 daohungbochqstinh@thainguyen.gov.vn
7 Trần Văn Bình Phó Chánh văn phòng 0988289560 binhtranbochqstinh@thainguyen.gov.vn
8 Nguyễn Thị Loan Văn thư 0968087838 vanthubochqstinh@thainguyen.gov.vn
Bảo hiểm xã hội tỉnh
1 Cán bộ văn phòng Văn thư 02083 750662 Bhxh@thainguyen.vss.gov.vn
2 Ngô Chí Dũng Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh TN 0912 111226 dungnc.bhxhthainguyen@gmail.com