Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 04/10/2017...

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chi tiết mời xem file đính kèm!

Tài liệu đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự