Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 22/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 69-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tải tài liệu đính kèm