Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung và tham gia góp ý.

Trân trọng cảm ơn.

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo quyết định Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 26-01-2021 Ngày hết hạn 26-02-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định bãi bỏ văn bản QPPL quy định hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Ngày xuất bản 24-01-2021 Ngày hết hạn 24-02-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND và QĐ số 41/2012/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 24-01-2021 Ngày hết hạn 24-02-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 15-01-2021 Ngày hết hạn 15-02-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo lần 2 NQ Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử ĐBHĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 03-02-2021 Ngày hết hạn 08-02-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 04-01-2021 Ngày hết hạn 04-02-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 31-12-2020 Ngày hết hạn 30-01-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 17-12-2020 Ngày hết hạn 17-01-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-12-2020 Ngày hết hạn 14-01-2021

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (lần 2)

Ngày xuất bản 07-12-2020 Ngày hết hạn 07-01-2021

Tải về Xem các góp ý