Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Quyết định Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày xuất bản 05-03-2020 Ngày hết hạn 05-04-2020

Tải về Xem các góp ý
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC XÃ MIỀN NÚI.... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 13-02-2020 Ngày hết hạn 13-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động... trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 24-02-2020 Ngày hết hạn 10-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 25-02-2020 Ngày hết hạn 03-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3019/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 về việc phê duyệt mức giá tính khấu hao máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 18-02-2020 Ngày hết hạn 29-02-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND ngày 12/5/2015 của HĐND tỉnh.

Ngày xuất bản 31-12-2019 Ngày hết hạn 15-01-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định quy chế phối hợp liên ngành trong quản lý hoạt động đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-12-2019 Ngày hết hạn 08-01-2020

Tải về Xem các góp ý
QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-11-2019 Ngày hết hạn 31-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 27-11-2019 Ngày hết hạn 22-12-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định về việc ban hành quy Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dịch vụ nước sinh hoạt, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-12-2019 Ngày hết hạn 21-12-2019

Tải về Xem các góp ý