Truy cập nội dung luôn

Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Toàn văn dự thảo

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

 


Cơ quan dự thảo: Sở Tài Chính
Ngày hết hạn: 16-09-2019

Các ý kiến đóng góp