Truy cập nội dung luôn

Dự thảo QĐ v/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, CB, CC, VC, lao động hợp đồng và Quy trình công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị

Toàn văn dự thảo

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải toàn văn Dự thảo QĐ v/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, CB, CC, VC, lao động hợp đồng và Quy trình công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị  thuộc tỉnh Thái Nguyên, mời các tổ chức, cá nhân quan tâm góp ý để cơ quan chuyên môn hoàn thiện dự thảo theo quy định.

Cơ quan dự thảo: Sở Nội vụ
Ngày hết hạn: 27-09-2019

Các ý kiến đóng góp