Truy cập nội dung luôn

Dự thảo QĐ v/v ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, CB, CC, VC, lao động hợp đồng và Quy trình công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị

Nội dung góp ý