Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã

Ngày xuất bản 11-10-2017 Ngày hết hạn 11-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật

Ngày xuất bản 11-10-2017 Ngày hết hạn 11-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2022

Ngày xuất bản 10-10-2017 Ngày hết hạn 10-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do...

Ngày xuất bản 10-10-2017 Ngày hết hạn 10-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc

Ngày xuất bản 10-10-2017 Ngày hết hạn 10-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ngày xuất bản 10-10-2017 Ngày hết hạn 10-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Ngày xuất bản 09-10-2017 Ngày hết hạn 09-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày xuất bản 09-10-2017 Ngày hết hạn 09-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày xuất bản 09-10-2017 Ngày hết hạn 09-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày xuất bản 06-10-2017 Ngày hết hạn 06-12-2017

Tải về Xem các góp ý