Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Thông tư quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận Người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền

Ngày xuất bản 06-11-2017 Ngày hết hạn 06-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam

Ngày xuất bản 06-10-2017 Ngày hết hạn 06-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Ngày xuất bản 05-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Ngày xuất bản 06-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phươnghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Ngày xuất bản 05-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2020”

Ngày xuất bản 05-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch

Ngày xuất bản 30-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Ngày xuất bản 31-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày xuất bản 28-10-2017 Ngày hết hạn 05-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ

Ngày xuất bản 04-10-2017 Ngày hết hạn 04-12-2017

Tải về Xem các góp ý