Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 10-05-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-05-2019 Ngày hết hạn 25-05-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định về đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 10-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 17-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện “dồn điền đổi thửa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025

Ngày xuất bản 20-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý