Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 15-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-03-2019 Ngày hết hạn 14-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 02-04-2019 Ngày hết hạn 12-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày xuất bản 21-02-2019 Ngày hết hạn 21-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày xuất bản 22-02-2019 Ngày hết hạn 04-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 15-01-2019 Ngày hết hạn 15-02-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ về việc bãi bỏ QĐ số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TN.

Ngày xuất bản 12-12-2018 Ngày hết hạn 12-01-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ quy định việc thực hiện một số nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-12-2018 Ngày hết hạn 30-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số quy định về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 26-11-2018 Ngày hết hạn 26-12-2018

Tải về Xem các góp ý