Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 19-10-2018 Ngày hết hạn 19-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 17-10-2018 Ngày hết hạn 18-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo NQ bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 18-10-2018 Ngày hết hạn 18-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị Quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho ác cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Ngày xuất bản 18-10-2018 Ngày hết hạn 18-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-10-2018 Ngày hết hạn 13-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 10-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh TN ban hành theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 3/11/2017

Ngày xuất bản 10-10-2018 Ngày hết hạn 10-11-2018

Tải về Xem các góp ý