Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo QĐ Bãi bỏ QĐ số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh TN v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 08-10-2018 Ngày hết hạn 08-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết v/v hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Ngày xuất bản 31-10-2018 Ngày hết hạn 02-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo các văn bản quy định số lượng và khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan

Ngày xuất bản 25-09-2018 Ngày hết hạn 25-10-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 09-09-2018 Ngày hết hạn 10-10-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo các Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày xuất bản 07-09-2018 Ngày hết hạn 04-10-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 47/2015/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2015 ban hành quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 28-08-2018 Ngày hết hạn 28-09-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông được ngân sách TW bổ sung có mục tiêu cho NS tỉnh TN

Ngày xuất bản 05-09-2018 Ngày hết hạn 15-09-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 32/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 31-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh TN quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 31-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Quy định về việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 03-08-2018

Tải về Xem các góp ý