Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo QĐ Ban hành quy định thực hiện một số nội dung chi, mức chi phục vụ các kỳ thi, cuộc thi thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 03-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Về việc quy định thực hiện thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 03-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-08-2018 Ngày hết hạn 01-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 28-06-2018 Ngày hết hạn 28-07-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học sinh phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-06-2018 Ngày hết hạn 28-07-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi phục vụ các kỳ thi, cuộc thi thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-06-2018 Ngày hết hạn 28-07-2018

Tải về Xem các góp ý
Quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Ngày xuất bản 15-05-2018 Ngày hết hạn 15-06-2018

Tải về Xem các góp ý
Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND các cấp gửi các báo cáo TC-NS đến Ban của HĐND, TT HĐND, ĐB HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên

Ngày xuất bản 15-05-2018 Ngày hết hạn 15-06-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ QĐ số 29/2013/QĐ-UBND ngày 12/13/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 08-05-2018 Ngày hết hạn 08-06-2018

Tải về Xem các góp ý
Góp ý vào dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 25-05-2018 Ngày hết hạn 25-05-2018

Tải về Xem các góp ý