Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo tờ trình về việc quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 20-04-2018 Ngày hết hạn 20-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 20-04-2018 Ngày hết hạn 20-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-05-2018 Ngày hết hạn 07-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-05-2018 Ngày hết hạn 07-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến tham gia dự thảo xây dựng Quyết định danh mục ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ưu tiên đào tạo

Ngày xuất bản 22-03-2018 Ngày hết hạn 10-04-2018

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 06-03-2018 Ngày hết hạn 06-04-2018

Tải về Xem các góp ý
Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ưu tiên đào tạo phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 03-04-2018 Ngày hết hạn 03-04-2018

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 19-01-2018 Ngày hết hạn 19-02-2018

Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Dự án Luật thanh niên (sửa đổi)

Ngày xuất bản 02-11-2017 Ngày hết hạn 05-01-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày xuất bản 01-11-2017 Ngày hết hạn 05-01-2018

Tải về Xem các góp ý