Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày xuất bản 25-10-2017 Ngày hết hạn 31-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Ngày xuất bản 28-10-2017 Ngày hết hạn 28-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày xuất bản 27-10-2017 Ngày hết hạn 27-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Ngày xuất bản 26-10-2017 Ngày hết hạn 26-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày xuất bản 25-10-2017 Ngày hết hạn 25-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Ngày xuất bản 23-10-2017 Ngày hết hạn 23-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viễn thông

Ngày xuất bản 20-10-2017 Ngày hết hạn 20-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định điều kiện về văn bằng, giấy chứng nhận về y dược cổ truyền và thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dược

Ngày xuất bản 20-10-2017 Ngày hết hạn 20-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ cá nhân – bảo vệ mắt

Ngày xuất bản 20-10-2017 Ngày hết hạn 20-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Ngày xuất bản 18-10-2017 Ngày hết hạn 18-12-2017

Tải về Xem các góp ý