Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bưu chính

Ngày xuất bản 18-10-2017 Ngày hết hạn 18-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ngày xuất bản 17-10-2017 Ngày hết hạn 17-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về quản lý giá, quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư

Ngày xuất bản 15-09-2017 Ngày hết hạn 15-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế...

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định...

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020

Ngày xuất bản 13-10-2017 Ngày hết hạn 13-12-2017

Tải về Xem các góp ý