Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-07-2019 Ngày hết hạn 16-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 13-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 12-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 12-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021

Ngày xuất bản 05-07-2019 Ngày hết hạn 05-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 20120 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-07-2019 Ngày hết hạn 01-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 24-06-2019 Ngày hết hạn 24-07-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo “Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường"

Ngày xuất bản 19-06-2019 Ngày hết hạn 19-07-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 07-06-2019 Ngày hết hạn 07-07-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp

Ngày xuất bản 20-05-2019 Ngày hết hạn 20-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 10-05-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-05-2019 Ngày hết hạn 25-05-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định về đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 10-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 17-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện “dồn điền đổi thửa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025

Ngày xuất bản 20-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 15-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-03-2019 Ngày hết hạn 14-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 02-04-2019 Ngày hết hạn 12-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày xuất bản 21-02-2019 Ngày hết hạn 21-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày xuất bản 22-02-2019 Ngày hết hạn 04-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 15-01-2019 Ngày hết hạn 15-02-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ về việc bãi bỏ QĐ số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TN.

Ngày xuất bản 12-12-2018 Ngày hết hạn 12-01-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ quy định việc thực hiện một số nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-12-2018 Ngày hết hạn 30-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số quy định về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 26-11-2018 Ngày hết hạn 26-12-2018

Tải về Xem các góp ý