Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ ban hành quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh TP, PTP và tương đương thuộc Sở Tài chính và TP, PTP phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ 19 Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

Ngày xuất bản 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-08-2019 Ngày hết hạn 13-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN

Ngày xuất bản 06-08-2019 Ngày hết hạn 06-09-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Dự thảo QĐ hướng dẫn thực hiện mức chi, công tác lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTNT

Ngày xuất bản 30-07-2019 Ngày hết hạn 30-08-2019

Tải về Xem các góp ý Gửi góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-07-2019 Ngày hết hạn 16-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định Thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục hành chính về cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 13-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 12-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 12-07-2019 Ngày hết hạn 12-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2021

Ngày xuất bản 05-07-2019 Ngày hết hạn 05-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 - 20120 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-07-2019 Ngày hết hạn 01-08-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 24-06-2019 Ngày hết hạn 24-07-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo “Quyết định quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường"

Ngày xuất bản 19-06-2019 Ngày hết hạn 19-07-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác điều tra số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn; kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình trên địa bàn tỉnh

Ngày xuất bản 07-06-2019 Ngày hết hạn 07-07-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp

Ngày xuất bản 20-05-2019 Ngày hết hạn 20-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 10-05-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-05-2019 Ngày hết hạn 25-05-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định về đối tượng, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 10-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 17-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải và cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 16-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào "Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông" tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện “dồn điền đổi thửa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025

Ngày xuất bản 20-04-2019 Ngày hết hạn 30-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy định trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-04-2019 Ngày hết hạn 15-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-03-2019 Ngày hết hạn 14-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 02-04-2019 Ngày hết hạn 12-04-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày xuất bản 21-02-2019 Ngày hết hạn 21-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày xuất bản 22-02-2019 Ngày hết hạn 04-03-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 15-01-2019 Ngày hết hạn 15-02-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ về việc bãi bỏ QĐ số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh TN.

Ngày xuất bản 12-12-2018 Ngày hết hạn 12-01-2019

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ quy định việc thực hiện một số nội dung chi, mức chi, lập dự toán và quyết toán kinh phí phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 11-12-2018 Ngày hết hạn 30-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số quy định về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 26-11-2018 Ngày hết hạn 26-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 07-12-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 22-11-2018 Ngày hết hạn 27-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 19-10-2018 Ngày hết hạn 19-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 17-10-2018 Ngày hết hạn 18-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo NQ bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Xây dựng quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 18-10-2018 Ngày hết hạn 18-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị Quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho ác cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Ngày xuất bản 18-10-2018 Ngày hết hạn 18-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 13-10-2018 Ngày hết hạn 13-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức hỗ trợ một số chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-11-2018 Ngày hết hạn 10-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ v/v sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh TN ban hành theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 3/11/2017

Ngày xuất bản 10-10-2018 Ngày hết hạn 10-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Bãi bỏ QĐ số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh TN v/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 08-10-2018 Ngày hết hạn 08-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết v/v hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2019

Ngày xuất bản 31-10-2018 Ngày hết hạn 02-11-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo các văn bản quy định số lượng và khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và các văn bản liên quan

Ngày xuất bản 25-09-2018 Ngày hết hạn 25-10-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 09-09-2018 Ngày hết hạn 10-10-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo các Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Ngày xuất bản 07-09-2018 Ngày hết hạn 04-10-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 47/2015/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2015 ban hành quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 28-08-2018 Ngày hết hạn 28-09-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông được ngân sách TW bổ sung có mục tiêu cho NS tỉnh TN

Ngày xuất bản 05-09-2018 Ngày hết hạn 15-09-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 32/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất và thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 31-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 41/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh TN quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 31-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Quy định về việc thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 03-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Ban hành quy định thực hiện một số nội dung chi, mức chi phục vụ các kỳ thi, cuộc thi thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 03-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo QĐ Về việc quy định thực hiện thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-07-2018 Ngày hết hạn 03-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo đối với cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 01-08-2018 Ngày hết hạn 01-08-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý

Ngày xuất bản 28-06-2018 Ngày hết hạn 28-07-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học sinh phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-06-2018 Ngày hết hạn 28-07-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi phục vụ các kỳ thi, cuộc thi thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 28-06-2018 Ngày hết hạn 28-07-2018

Tải về Xem các góp ý
Quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Ngày xuất bản 15-05-2018 Ngày hết hạn 15-06-2018

Tải về Xem các góp ý
Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND các cấp gửi các báo cáo TC-NS đến Ban của HĐND, TT HĐND, ĐB HĐND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên

Ngày xuất bản 15-05-2018 Ngày hết hạn 15-06-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ QĐ số 29/2013/QĐ-UBND ngày 12/13/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định cơ chế hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh TN

Ngày xuất bản 08-05-2018 Ngày hết hạn 08-06-2018

Tải về Xem các góp ý
Góp ý vào dự thảo bãi bỏ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 25-05-2018 Ngày hết hạn 25-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo tờ trình về việc quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 20-04-2018 Ngày hết hạn 20-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 20-04-2018 Ngày hết hạn 20-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-05-2018 Ngày hết hạn 07-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 07-05-2018 Ngày hết hạn 07-05-2018

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến tham gia dự thảo xây dựng Quyết định danh mục ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ưu tiên đào tạo

Ngày xuất bản 22-03-2018 Ngày hết hạn 10-04-2018

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung của tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 06-03-2018 Ngày hết hạn 06-04-2018

Tải về Xem các góp ý
Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ưu tiên đào tạo phục vụ các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 03-04-2018 Ngày hết hạn 03-04-2018

Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 19-01-2018 Ngày hết hạn 19-02-2018

Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Dự án Luật thanh niên (sửa đổi)

Ngày xuất bản 02-11-2017 Ngày hết hạn 05-01-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày xuất bản 01-11-2017 Ngày hết hạn 05-01-2018

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày xuất bản 25-10-2017 Ngày hết hạn 31-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

Ngày xuất bản 28-10-2017 Ngày hết hạn 28-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày xuất bản 27-10-2017 Ngày hết hạn 27-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về định mức hao hụt muối ăn dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

Ngày xuất bản 26-10-2017 Ngày hết hạn 26-12-2017

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày xuất bản 25-10-2017 Ngày hết hạn 25-12-2017

Tải về Xem các góp ý