Truy cập nội dung luôn

Các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Danh sách lãnh đạo HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KHI BẦU

CHỨC VỤ BẦU

Đồng chí Bùi Xuân Hòa

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2011-2016

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm

 

Ủy viên Ban TV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnhKhóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng

 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

2. Danh sách lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh khó XIII nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KHI BẦU

CHỨC VỤ BẦU

Đồng chí Vi Thị Chung

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc

Đồng chí Hoàng Văn Quý

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Dân tộc

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa Xã hội

Đồng chí Trần Văn Khương

Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa Xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu

Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách

Đồng chí Lê Văn Tâm

Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga

Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế

Đồng chí Ân Văn Thanh

Phó Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế

 

4. Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ KHI BẦU

CHỨC VỤ BẦU

Đồng chí Phạm Văn Thọ

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XII

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIII

 

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: BBT