Truy cập nội dung luôn

Luật đường sắt 2017

20-07-2017

Luật số:06/2017/QH14

Sửa đổi một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa

05-09-2014

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành luật số:48/2014/QH13 Sửa đổi một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa.

Luật Đường sắt

31-10-2012

Ngày 14 tháng 6 năm 2005 kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI đã thông qua Luật Đường sắt.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

24-10-2012

Ngày 29 tháng 6 năm 2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Luật Giao thông đường thủy nội địa

24-10-2012

Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Luật Giao thông đường bộ

24-10-2012

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành luật số:48/2014/QH13 Sửa đổi một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa.