Truy cập nội dung luôn

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên

 

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực Công tác xã hội theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Lao động – Thương binh và xã hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

1. Cung cấp và kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em, bao gồm: Tiếp nhận các thông tin, thông báo, tố giác về các trường hợp trẻ em cần được bảo vệ; xử lý thông tin và cung cấp kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, can thiệp, giải quyết.

2. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng nhằm nâng cao năng lực, tăng cường các khả năng bảo vệ trẻ em của gia đình, cộng đồng.

3. Lưu giữ hồ sơ quản lý trường hợp; thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ theo quy định: Lập hồ sơ quản lý các trường hợp trẻ em được Trung tâm can thiệp, trợ giúp và lưu giữ tại Trung tâm.

4. Trung tâm được ngân sách hỗ trợ về tài chính, được tổ chức huy động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để thực hiện các hoạt động trợ giúp trẻ em theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các hoạt động dịch vụ có thu theo quy định của pháp luật bao gồm: Thực hiện các dự án, hoạt động phát triển cộng đồng và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Thực hiện các dịch vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.

6. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp: tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; xử lý, xác minh thông tin, đánh giá sàng lọc, phân loại đối tượng và thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời hoặc chuyển gửi nếu cần thiết.

7. Tư vấn và cung cấp thông tin, trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

8. Thực hiện các hoạt động về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực:Tổ chức các hoạt động giáo dục xã hội, kỹ năng sống; Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.

9. Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng:Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và sản xuất các sản phẩm truyền thông về cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

10. Hoạt động Quản lý trường hợp đối với các đối tượng cần trợ giúp: Tổ chức quản lý trường hợp với đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội: Tiếp nhận sàng lọc và phân loại đối tượng; thực hiện các biện pháp ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ dẫn đến đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi; đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của đối tượng;

11. Phát triển cộng đồng:Tham gia xác định vấn đề và nhu cầu xã hội của cộng đồng; tham gia xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển cộng đồng; Tổ chức huy động nguồn lực; Tham mưu xây dựng Công tác xã hội cấp huyện và Công tác xã hội cấp xã; Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.

12. Tham gia thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội: Tiến hành hoặc phối hợp thực hiện các nghiên cứu liên quan đến phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đóng góp vào việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội;

13. Thực hiện báo cáo, quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

14. Được tổ chức huy động và tiếp nhận nguồn hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực để phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý sử dụng cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính được giao của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.