Truy cập nội dung luôn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Vị trí, chức năng:

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năngtham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Tổ chức Cán bộ

- Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Phòng GDCN  - GDTX

- Phòng GD Trung học

- Phòng GD Tiểu học

- Phòng GD Mầm non

- Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD

- Phòng chính trị - Tư tưởng

Địa chỉ:

Ngõ 185, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 02803.855743                      Fax: 02803.859066

Email: vanphongso@thainguyen.edu.vn

Website: http://thainguyen.edu.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Giáo dục và Đào tạo
1 Phạm Việt Đức Giám đốc Sở 0913072650
2 Nguyễn Mạnh Sơn Phó Giám đốc Sở 0912294321 nguyenmanhson@thainguyen.gov.vn
3 Phạm Mạnh Thủy Chánh văn phòng 0913333369 hoặc 02083852380
4 Nông Hồng Khiêm Văn thư 0947 122 689; 02803.855743 Email: vanphongso@thainguyen.edu.vn