Truy cập nội dung luôn

SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Vị trí:

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Chức năng:

Sở Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

Văn phòng

Phòng Hành chính tư pháp

Phòng Bổ trợ tư pháp

Phòng Xây dựng & Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Quản lý xử lý VPHC & theo dõi thi hành VBQPPL

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thanh tra

Phòng Công chứng số 1

Phòng Công chứng số 2

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Địa chỉ:

Số 07 đường Cách mạng Tháng 8 – P. Trưng Vương – TP. Thái Nguyên

Điện thoại Văn thư: 0280.3 855.545

Fax: 0280.3855.545

Email: sotuphap@thainguyen.gov.vn

Web: http://sotp.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Sở Tư pháp
1 Vũ Thị Lệ Hằng Giám đốc Sở 0989.857.888 hangvtl.sotp@thainguyen.gov.vn
2 Trần Việt Dũng Phó Giám đốc Sở 0912.867.070 dungtv.sotp@thainguyen.gov.vn
3 Nguyễn Hữu Tùng Chánh văn phòng 0988.508.040 tungnh.sotp@thainguyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Ánh Văn thư 0915.191.120; Fax: 02083.855.545 anhnt.sotp@thainguyen.gov.vn