Truy cập nội dung luôn

Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Dưới đây là Báo cáo Kết quả hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Thái Nguyên.

Tải toàn văn bản Báo cáo