Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

19-08-2019 09:49

Triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019; tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ … là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần.

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3278/UBND-TH về việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; quán triệt, nghiêm túc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; chủ động xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ các dự án công nghiệp, dịch vụ nhất là các dự án quy mô lớn, các Dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018; tạo điều kiện thuận lợi khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có trong khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước. Người đứng đầu các cấp, các ngành, nhất là các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch tả lợn Châu phi; phấn đấu đạt mức tăng trưởng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản như kế hoạch đề ra.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công bảo đảm phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công để kịp thời điều chỉnh, cắt giảm vốn đầu tư đối với các dự án chậm giải ngân, hiệu quả đầu tư thấp hoặc không có khả năng giải ngân. Tăng cường thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, các công trình trọng điểm; bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2019.

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3260 /UBND-TH về việc đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh (về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019); tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên để giải ngân thanh toán kịp thời, chịu trách nhiệm trong trường hợp giải ngân chậm vốn đầu tư công năm 2019. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án đến 30/9/2019 chưa thực hiện giải ngân sang các dự án đủ điều kiện, có nhu cầu vốn và đủ khả năng hoàn thành kế hoạch vốn năm 2019.

Ngày 13/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3267/UBND-TH về việc tiếp thu, tổ chức rút kinh nghiệm Kỳ họp 9, HĐND tỉnh Khóa XIII.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh phải nghiên cứu kỹ cơ sở pháp lý, tình hình thực tế tại địa phương, sự cần thiết khi ban hành Nghị quyết, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định và quy chế làm việc hiện hành; rà soát các nội dung đề xuất, đăng ký trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp cuối năm 2019 và trong năm 2020; sau khi thống nhất các nội dung tại Hội nghị liên tịch, chủ động hoàn thiện các tài liệu đảm bảo tiến độ thời gian theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tham mưu các nội dung trình tại Kỳ họp phải trực tiếp tham dự Hội nghị thẩm tra của các ban HĐND tỉnh để kịp thời tiếp thu, hoàn chỉnh các Báo cáo, Đề án, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết; phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh để sớm thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết; những nội dung không nhất trí với ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh kịp thời có văn bản giải trình, làm rõ, báo cáo UBND tỉnh đề nghị các ban HĐND tỉnh báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương bố trí thời gian tham dự đầy đủ, nghiêm túc theo chương trình chính thức của Kỳ họp (tất cả phiên khai mạc, thảo luận tổ, phiên bế mạc); trường hợp đặc biệt, cấp Trưởng không tham dự được hoặc đang dự họp nhưng có việc đột xuất, phát sinh thì phải xin phép; khi được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh thì có văn bản ủy quyền cử cấp phó đi thay.

Ngày 14/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3279/UBND-TH về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Thực hiện Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”; Văn bản số 4952/BCT-PVTM ngày 11/7/2019 của Bộ Công Thương về triển khai Đề án, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019; tổ chức triển khai thực hiện; có Văn bản báo cáo Bộ Công Thương cử cán bộ đầu mối tham gia triển khai Đề án; trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp vượt thẩm quyền yêu cầu tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Ngày 12/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3243/UBND-KGVX  về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Thực hiện Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020,  UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3018/LĐTBXH-BĐG ngày 25/7/2019, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu kinh phí đảm bảo hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên năm 2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã bố trí kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Mai (tổng hợp)