Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII; kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao… là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ 29/6 đến 5/7)

*Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2464/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Công văn số 1601-CV/TU ngày 01/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 672/STTTT-TTBCXB ngày 08/6/2020, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 372-QĐ/TU ngày 24/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy định thẩm định bản thảo lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị; lịch sử truyền thống cách mạng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên”.  Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 44-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên các cấp

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác xuất bản, in, phát hành sách lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW; có hình thức giới thiệu sách lý luận, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (chính sách đặt hàng), cấp phát sách lý luận chính trị thiết yếu cho cơ sở; khuyến khích, ưu tiên và bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho việc xuất bản, in, phát hành sách lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo hệ thống Thư viện đặt, mua sách lý luận, chính trị để cung cấp, bổ sung vào kho tư liệu phục vụ nhu cầu nghiên cứu về lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên.

*Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2466/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Công văn số 1598-CV/TU ngày 01/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc bảo đảm an toàn thông tin và ứng phó sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng trên địa bàn tỉnh để bảo đảm cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng. Thực hiện thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh Thái Nguyên bảo đảm giám sát an toàn, an ninh mạng trên địa bàn toàn tỉnh và kết nối, chia sẻ với hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong năm 2020.

*Ngày 3/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2469/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và Công văn số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020

- Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

- Về thanh tra hành chính: Chỉ thực hiện thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể. Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, gọn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có)

- Về thanh tra chuyên ngành: Cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện; tổng hợp kết quả rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của các đơn vị báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020.

2. Về xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021: Đối với việc đề xuất xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 theo Công văn số 821/TTCP-KHTH ngày 01/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực, nhất là về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau quá trình diễn ra đại dịch Covid-19.

*Ngày 2/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2456/UBND-TH về giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, cụ thể như sau:

- Công an tỉnh: Có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối trước và trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp, có kế hoạch đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

- Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

- Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giao thông thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

- Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: Tổ chức tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình và kết quả của Kỳ họp.

- Công ty Điện lực Thái Nguyên và Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên: Cung cấp ổn định, an toàn điện, nước sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh trước và trong thời gian diễn ra Kỳ họp.

-  UBND các huyện, thành phố, thị xã: Bố trí phương tiện đưa, đón các đại biểu HĐND tỉnh ở cơ sở đến dự họp đúng thời gian, tạo điều kiện để các đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan giúp UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Bố trí dự họp đầy đủ theo chương trình chính thức của Kỳ họp. Có trách nhiệm nghiên cứu trước các tài liệu trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh thainguyen.gov.vn tại thư mục “Tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII)

*Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2444/UBND-TH về kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020; xây dựng báo cáo đánh giá, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn, quá hạn chưa hoàn thành (nếu có) yêu cầu giải trình làm rõ lý do, trách nhiệm, đưa ra lộ trình và cam kết tiến độ thực hiện. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thông tin, số liệu trong báo cáo.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các chuyên viên theo dõi ngành, lĩnh vực thực hiện việc cập nhật các nhiệm vụ (đúng hạn, quá hạn) lên phần mềm quản lý và theo dõi nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh (tổng hợp, biên tập)