Truy cập nội dung luôn

Điểm văn bản chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần qua

12-08-2019 09:06

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025; thực hiện Kết luận số 415-KL/TU ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX; thực hiện kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy làm việc với các (huyện, thành, thị) ủy…là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh tuần từ 05/8 đến 09/8.

* Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3135/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, xin ý kiến và hoàn chỉnh theo ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo đúng quy định và tiến độ theo quy định tại Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xác định các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh 05 năm giai đoạn 2021 - 2025, gửi Sở Tài chính để làm căn cứ lập kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Thái Nguyên đảm bảo tiến độ theođúng quy định.

Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định các chỉ tiêu tài chính ngân sách,  các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 05 năm giai đoạn 2021 – 2025, liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

* Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3212/UBND-NC về việc thực hiện Kết luận số 415-KL/TU ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện Kết luận số 415-KL/TU ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 05/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cụ thể hóa các nội dung, theo chỉ đạo tại Kết luận số 415-KL/TU ngày 11/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; định kỳ phản ánh kết quả thực hiện trong báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của cơ quan, đơn vị để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

* Ngày 08/82019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3216/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của BTV Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thành, thị ủy.  

Thực hiện Kết luận số 426-KL/TU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thành, thị ủy. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tập trung, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh căn cứ các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND tỉnh giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các địa phương để hỗ trợ các địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong giai đoạn 2015-2020.

* Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3150/UBND-TH về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đối thoại, tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên ngày 05/8/2019; trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách, các quy định hiện hành nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên, có văn bản trả lời trực tiếp cử tri, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm, đảm bảo chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của pháp luật, cam kết tiến độ thực hiện đối với những nội dung đang triển khai thực hiện; kết quả văn bản tham mưu trả lời gửi đến cử tri và UBND tỉnh (trước ngày 10/8/2019) để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Giao UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo UBND các xã, phường liên quan thực hiện niêm yết công khai nội dung trả lời cử tri của các sở, ngành, địa phương tại trụ sở UBND xã, phường nơi có cử tri kiến nghị.

* Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3145/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương; đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm đảm bảo thiết thực, hiệu quả: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức chương trình truyền thông về áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với thực phẩm tiêu dùng trong nước tương đương với tiêu chuẩn thực phẩm xuất khẩu theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT; Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), đăng tin các vi phạm trong lĩnh vực ATTP, nêu rõ tên các doanh nghiệp, cơ sở, sản phẩm vi phạm để công luận lên án, phê phán.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Trong 6 tháng cuối năm, tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 tháng đầu năm.

Tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hoạt động quảng cáo, giao dịch điện tử, mua bán thực phẩm trên mạng, theo phương thức bán hàng đa cấp, trong đó: Sở Y tế tăng cường kiểm tra, rà soát và kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo về thực phẩm không an toàn được quảng cáo, mua bán trên mạng và thông báo cho ngành chức năng các trường hợp vi phạm để xử lý; Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, tăng cường quản lý việc mua bán thực phẩm chức năng theo phương thức bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan có giải pháp quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo, mua bán thực phẩm không đúng quy định, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tuyên truyền, vận động, tổ chức quản lý ATTP, trong đó có việc tăng cường kết nối, trao đổi thông tin thông qua hệ thống thông tin về ATTP.

Nguồn: thaiguyen.gov.vn

Thanh Tâm (Biên tập)