Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc lấy ý kiến và công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021 - 2030

23-02-2021

Ngày 23/02/2021, UBND huyện Phú Lương đã có Thông báo số 32/TB-UBND về việc lấy ý kiến và công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021-2030.

Hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026

20-02-2021

Ngày 19/02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Hướng dẫn số 09/HD-UBBC về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20-02-2021

Ngày 19/02, Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-UBBC về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026