Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự