Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên