Truy cập nội dung luôn

Rà soát các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021