Truy cập nội dung luôn

Sắp xếp lại, xử lý tài sản công và xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

Chi tiết văn bản tại file đính kèm

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Phòng Biên tập - Trị sự