Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2914/UBND-KGVX về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chi tiết xem tại File đính kèm