Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên về báo cáo kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện nhanh COVID-19

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 28/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên về báo cáo kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện nhanh COVID-19

Xem chi tiết file đính kèm