Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

Xem chi tiết file đính kèm