Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 40/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ.

Chi tiết xem tại File đính kèm