Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019